Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

12M PRODUCENT MATERIA£ÓW BTL i POS

24.09.2014

12M PRODUCENT MATERIA£ÓW BTL i POS

 

Ju¿ od ponad 3-ech lat oferujemy produkcjê materia³ów wspieraj¹cych sprzeda¿ – noœników reklamy typu BTL. Oprócz podstawowych materia³ów drukowanych na papierze, typu foldery, katalogi, ulotki, kalendarze firmowe, druki okolicznoœciowe, gazety ofertowe, plakaty, naklejki, proponujemy produkty bazuj¹ce na wysoko przetworzonych uszlachetnionych papierach i tworzywach sztucznych, jak naladowe maty reklamowe, segregatory, pude³ka, standy, hangery, wobblery, shelflinery, toppery, opakowania). Nasz¹ specjalnoœci¹ s¹ materia³y promocyjne z tworzywa (folie PVC, PP, PE, PET), materia³y promocyjne z soczewki 3D oraz druk offsetowy UV na pod³o¿ach niewsi¹kliwych, foliach o gruboœci do 1mm, foliach samoprzylepnych, adhezyjnych i elektrostatycznych.

 

Jesteœmy równie¿ producentem gad¿etów reklamowych: podk³adki pod mysz, podk³adki pod kubki, magnesy reklamowe, notesy magnetyczne, znaczki reklamowe (badges), linijki/zak³adki, ¿etony reklamowe. Podk³adki pod mysz oferujemy w wielu odmianach, teraz pod koniec roku kalendarzowego, szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê podk³adki z kalendarzem i w ogóle wszelkie gad¿ety z planerami i kalendariami.

Od tego roku oferujemy równie¿ wysokiej jakoœci cyfrowy druk produkcyjny – arkuszowy CMYK na papierach i foliach oraz ekologiczny wielkoformatowy druk na ca³ej gamie pod³o¿y papierowych, foliach, materia³ach samoprzylepnych i tkaninach.

 

W temacie nowoœci produktowych w naszej ofercie, premierê w tym roku mia³a nowa linia EKOlogicznych podk³adek reklamowych, nowoœci¹ s¹ równie¿ naladowe maty reklamowe PLUS. Wprowadziliœmy do oferty tak¿e innowacyjne podk³adki i maty reklamowe z adhezj¹ punktow¹ oraz cleaner’y do smartfonów i tabletów. Nasze pomys³y zosta³y docenione przez odbiorców i klientów, i na tegorocznym Festiwalu Marketingu, Druku i Opakowañ w Warszawie, otrzymaliœmy nagrodê w konkursie SUPER GIFT 2014. Nagrodzony produkt to nowa linia EKOlogicznych podk³adek reklamowych. Gad¿et zyska³ uznanie g³osuj¹cych i zaj¹³ 3-cie miejsce w kategorii PRODUKTY do 5 z³. Podk³adki wykonane  s¹ ca³kowicie z surowców recyklingowych i naturalnych, z zastosowaniem ekologicznego druku i procesu produkcyjnego. Jest to odpowiedŸ na coraz wiêksze zainteresowanie Klientów produktami kojarz¹cymi siê z ekologi¹ i dba³oœci¹ o œrodowisko i tak te¿ wytwarzanymi. Produkty z nowej linii EKO s¹ ca³kowicie pozbawione tworzyw sztucznych jak folia czy spienione pianki i gumy. Do ich produkcji u¿yto recyklingowych papierów, tektury makulaturowej, naturalnego korka. Podk³adki s¹ przez to w pe³ni przeznaczone do ponownego przetworzenia. Linia produktów EKO obejmuje podk³adki pod kubek, podk³adki pod mysz i naladowe maty reklamowe.

 

W drugim konkursie festiwalowym POS STARS 2014 na najlepsze display’e, zosta³a zauwa¿ona przez grono fachowców i autorytetów bran¿y, nowa linia mat reklamowych PLUS, zdobywaj¹c nagrodê g³ówn¹ w kategorii DISPLAY’E NALADOWE. Standardowa mata reklamowa to przekaz na jednej poziomej p³aszczyŸnie. Nasza innowacja daje mo¿liwoœæ zaprezentowania informacji w dwóch p³aszczyznach, przez znacznie zwiêksza siê mo¿liwoœci prezentacyjne tego produktu. Kolejnym atutem produktów z linii PLUS jest mo¿liwoœæ wykonania kieszeni na umieszczenie ulotek, kuponów, biletów, itp. Konfiguracja, wielkoœæ, iloœæ kieszeni jest konfigurowalna dowolnie.

 

Zapraszamy do wspó³pracy.