Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

1080 stron – nowa Ksi¹¿ka Wyboru L-SHOP TEAM

05.02.2016

 

Ponad 4.500 artyku³ów– odzie¿ promocyjna, rekreacyjna i zawodowa oraz materia³y potrzebne do obróbki odzie¿y jak nici, folie do uszlachetniania i prasy termotransferowe.

 

Nowy katalog ukaza³ siê ³¹cznie w  8  krajach i w 7 jêzykach – o 80 stron grubszy ni¿ poprzednie wydanie, oferuj¹c oko³o 650 nowoœci we wszystkich kategoriach produktów oraz kilka NOWYCH marek (Elevate, TYTO, Tombo, Dyenomite, Splashmacs…)

 

Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie, zarówno klienci, którzy szukaj¹ najnowszych trendów wiod¹cych œwiatowych producentów odzie¿y reklamowej, jak i tacy, którzy interesuj¹ siê atrakcyjnymi stylizacjami mniej znanych, obiecuj¹cych producentów. Do wyboru jest ponad 90 marek, z których 50 prezentuje swój pe³ny asortyment.

 

Jest to bez w¹tpienia najwiêksza oferta w Polsce –  www.ksiazkawyboru.pl