Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

10-lecie PIAP podczas XIII-tej edycji RemaDays

27.02.2017

XIII-sta edycji targów RemaDays 2017 by³a szczególnym wydarzeniem dla Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych organizacji bran¿owej, zrzeszaj¹cej ponad 170 przedsiêbiorców z bran¿y upominków reklamowych i szeroko pojêtej reklamy. Dok³adnie podczas drugiego dnia œwiêta ca³ej bran¿y przypad³ Jubileusz 10-lecia Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. 10 lat wspólnych starañ na rzecz ca³ej bran¿y reklamowej. 10 lat spotkañ, rozmów, 10 lat kampanii na rzecz wypromowania upominków jako skutecznych narzêdzi marketingu. A ile wieczorów integracyjnych i ile wspomnieñ. 16 lutego br. na stoisku PIAP Cz³onkowie Izby licznie zebrali siê aby uczciæ Jubileusz 10-lecia istnienia organizacji.

– Bardzo mi³o by³o nam goœciæ wszystkich Cz³onków PIAP i naszych partnerów, którzy licznie odwiedzili stoisko PIAP tego szczególnego dnia. Bardzo dziêkujemy za pamiêæ, wszelkie gratulacje i statuetki otrzymane z okazji Jubileuszu 10-lecia Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. Zapewniamy, ¿e bêdziemy kontynuowaæ dzia³ania PIAP, tak aby podmioty zrzeszone w naszej organizacji mog³y sprawnie funkcjonowaæ na rynku reklamy w Polsce. Dziêkujemy przede wszystkim naszym firmom Cz³onkowskim za zaufanie i za to, ¿e s¹ z nami i wspólnie tworz¹ ten rynek! – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

Mam olbrzymie szczêœcie, zaszczyt i przyjemnoœæ, ¿e moja kandydatura jako Prezesa trafi³a na tak okr¹g³¹ rocznicê PIAP. Kochani, jubileuszowy wieczór i tak okr¹g³a rocznica powtórzy siê za 10 lat. To ju¿ 10 lat trzymamy siê razem, dok³adnie 16 lutego 2007 roku uzyskaliœmy wpis do KRS-u. 10 lat temu by³o na 20- stu dziœ 170-ciu. Roœniemy w si³ê i g³êboko wierzê w to, ¿e jeœli zaanga¿owanie wszystkich oraz nasz profesjonalny i odwa¿ny g³os zacznie rozbrzmiewaæ, wspólnie jesteœmy w stanie osi¹gn¹æ o wiele wiêcej. Najistotniejsze jest, aby wierzyæ w to, co robimy i aby te dzia³ania p³ynê³y z jednej strony z chêci zysku (poniewa¿ po to tworzymy nasze firmy) ale tak¿e z chêci zmiany naszej bran¿y, jej postrzegania i zasad w niej obowi¹zuj¹cych. Cieszê siê, ¿e tak wiele firm nale¿y do PIAP z g³êbi serca, czego dowodz¹ w³asnym dzia³aniem i oddaniem dla PIAP-u za co w imieniu w³asnym i Zarz¹du zesz³ego, obecnego i przysz³ego serdecznie dziêkujê.

– Ale prawda jest taka, ¿e najwa¿niejsi jesteœmy MY – cz³onkowie PIAP bez wzglêdu na pe³nion¹ funkcjê. Najwa¿niejsze, ¿e dzia³amy i trzymamy siê razem. Nie liczy siê do koñca iloœæ, ale jakoœæ. Stawiajmy na konsolidacjê i scalanie naszej izby, grupy pasjonatów i osób, które wierz¹ w ideê PIAP. Lepszy jeden zaanga¿owany mi³oœnik ni¿ dziesiêæ tajemniczych i martwych dusz. Dziêkujê Wam, ¿e jesteœcie, dziêkujê za wymianê myœli, idei, za udzia³ w forum, dziêkujê za m¹dre s³owa i pomys³y, dziêkujê za burzê mózgów na spotkaniach regionalnych, zaanga¿owanie na Walnym Zebraniu i wszelkie dzia³ania. Sto lat, niech ¿yje PIAP !!! -mówi dr Edyta Lisowska
Prezes Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, Dyrektor zarz¹dzaj¹cy agencji EBLIS B&L.

Podczas targów RemaDays 2017 na stoisku PIAP aktywnie promowana by³a 10-ta edycja najnowszego Katalogu PIAP 2017, w którym zaprezentowane zosta³y wszystkie firmy cz³onkowskie PIAP. Publikacja cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem wœród zwiedzaj¹cych. Dziêki niej, ka¿dy w ³atwy sposób mo¿e dotrzeæ do najlepszych specjalistów z bran¿y, oferuj¹cych upominki reklamowe na najwy¿szym poziomie.

Na potrzeby promocji Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych podczas targów RemaDays 2017 firmy Cz³onkowskie PIAP: 12M Alicja W¹sowska, Asgard, Artystik Poland Group, AWIH, Axpol Trading, BIC Graphic Europe S.A. oddzia³ Polska, Easy Gifts, Expen, Guapa Produkcja, Gift Star, Inspirion Polska, Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Lunarcorp, Macma Polska, Mart, Mart’s, Maxim, MCC Medale, MM Brown Group, Pra¿mowscy, Raster, Rosnowski Gift, SDX Towels przekaza³y upominki reklamowe, które sta³y siê niezbêdnym narzêdziem promocji Izby podczas wydarzenia.

Drugiego dnia targów RemaDays 2017 Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych tradycyjnie ju¿ bo po raz siódmy by³a organizatorem Wieczoru Bran¿owego dla Cz³onków PIAP. Sta³ siê on doskona³¹ okazj¹ do spotkañ i rozmów biznesowych pomiêdzy dostawcami PIAP a agencjami reklamowymi zrzeszonymi w Izbie. Wieczór sta³ siê równie¿ doskona³¹ okazj¹ do uczczenia Jubileuszu 10-lecia Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. Frekwencja uczestników wydarzenia przeros³a oczekiwania organizatorów, a spotkanie umo¿liwi³o integracjê firm Cz³onkowskich. Wieczór Bran¿owy PIAP 2017 odby³ siê dnia 16 lutego 2017 w Restauracji STIXX BAR&GRILL w Warszawie.

Gospodarzami wydarzenia by³y firmy: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych,12M Alicja W¹sowska, Agencja Reklamowa Brandgraf, ASGARD Sp. z o.o., AWIH Zbigniew Zieliñski, Brandfathers Group Sp. z o.o.,CAPIRA Sp. z o.o.,Sp.K., CiTRON GROUP, Guapa Produkcja Sp. z o.o., Macma Polska Sp. z o.o., Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o., Maxim Ceramics Sp. z o.o., Sp .K, Mount Blanc Sp. z o.o., SDX Towels Sp. z o.o., Texet Poland Sp. z o.o..

Obszerniejsza relacja z Wieczoru Bran¿owego PIAP 2017 ju¿ niebawem.

Podczas  targów RemaDays 2017 firmy Cz³onkowskie PIAP otrzyma³y presti¿owe nagrody w konkursie Korony Reklamy 2017.

Producent upominków reklamowych:
I miejsce: Wilk Elektronik S.A.
II miejsce: Jaguar Tomasz Chwi³owicz
III miejsce: Maxim

Importer upominków reklamowych:
I miejsce: Asgard Sp. z o.o.
II miejsce: Macma Polska Sp. z o.o.
III miejsce: AXPOL Trading Sp. z o.o. Sp. k.

Podczas RemaDays 2017 wy³oniono tak¿e Laureatów w kategorii CATALOUGE OF THE YEAR REMADAYS WARSAW 2017. Cz³onkowie PIAP zostali równie¿ nagrodzeni w tej kategorii.

SREBNY MEDAL otrzyma³y firmy: Inspirion Polska Sp.z o.o.,Texet Polska Sp.z o.o.,Jaguar Tomasz Chwi³owicz, A.S.S.-3, Axpol Trading Sp.z o.o.,Sp.k.,Asgard Sp.z o.o..

BR¥ZOWY MEDAL  otrzyma³y firmy: SDX Towels Sp.z o.o., Mid Ocean Brands Polska Sp.z o.o..

Cz³onkowie PIAP zostali ponadto laureatami w konkursie „GIFTS OF THE YEAR” 2017, w którym nagrody przyznali sami zwiedzaj¹cy:

TOP FUN

1. Le¿aking Le¿ak eventowy – KUSHA ARTUR KARWACKI
2. Model miêœniolotu Leonardo da Vinci – ¯EJMO&SIATECKI S.C.
3. Koszula fioletowa mucha 40 –
TEXET POLAND SP. Z O.O.

Wyró¿nienie – Parasol Revers – ASGARD SP. Z O.O.

TOP IDEA

1. Brelok 5 w 1 – BADGE4U
2. Wino z lampk¹ –
ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.
3. Lazzybag –
BEE 2

Wyró¿nienie – Kieszonkowy Power Bank PB 02 – WILK ELEKTRONIK S.A. – GOODRAM

TOP DESIGN

1. PPHU Ceramika Tu³owice – ¯ARÓWKA DO NAPOJÓW
2. Sportpods vision – BOOMPODS POLSKA
3. Butelka mleczna, karmelowa i choco cookie –
S£ODKIE UPOMINKI RYSZARD GARMADA

Wyró¿nienie – Szklana gitara – GLASS STUDIO HABRAT

Wszystkim Laureatom konkursów RemaDays 2017 Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych sk³ada serdecznie gratulacje i ¿yczy dalszych sukcesów.

GALERIA REMADAYS 2017

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.