Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

¯ejmo & Siatecki otwiera przedstawicielstwo w Czechach

01.10.2013

¯ejmo & Siatecki otwiera przedstawicielstwo w Czechach

 

Od wrzeœnia tego roku firma ¯ejmo& Siateckis.c. otwiera oddzia³ w czeskiej Pradze. Oddzia³ ten bêdzie obs³ugiwa³ rynek czeski, oferuj¹c tamtejszym klientom marki bêd¹ce w ofercie firmy – przede wszystkim TOPPOINT (szeroka gama popularnych gad¿etów reklamowych) i ZOGI (wysokiej jakoœci elektroniczne gad¿ety reklamowe) oraz us³ugi znakowania.

Otwarcie oddzia³u firmy ¯ejmo& Siateckis.c. w Pradze to kolejny etap dynamicznego rozwoju. W³aœciciele ciesz¹ siê z nawi¹zanej wspó³pracy ze Zdenkiem Brozem, sprawdzonym czeskim partnerem z wieloletnim doœwiadczeniem w bran¿y reklamowej i licz¹ na pozyskanie nowych klientów, dalszy wzrost sprzeda¿y oraz ugruntowanie pozycji firmy na rynku czeskim.

¯ejmo & Siatecki s.c.

www.zejmo-siatecki.com