Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

¯ejmo & Siatecki – Honorowym Mecenasem Muzeum Ziemi Lubuskiej

03.04.2015

¯ejmo & Siatecki – Honorowym Mecenasem Muzeum Ziemi Lubuskiej

 

27. marca 2015 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odby³o siê uroczyste otwarcie jubileuszowej wystawy dokumentuj¹cej 70-lecie dzia³alnoœci tej instytucji.

Z tej okazji przyby³o wielu znamienitych goœci, przedstawicieli ró¿nych œrodowisk: naukowych, twórczych, politycznych, lokalnych dzia³aczy samorz¹dowych, a tak¿e przyjaciele i wspó³pracownicy. Podczas uroczystoœci wrêczono odznaczenia wyró¿nionym pracownikom i wspó³pracownikom a tak¿e dyplomy honorowe. W tym gronie znalaz³a siê firma ¯ejmo & Siatecki, która zosta³a wpisana w poczet Honorowych Mecenasów Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Firma ¯ejmo & Siatecki od lat wspomaga Muzeum Ziemi Lubuskiej spersonalizowanymi gad¿etami przygotowywanymi specjalnie na ka¿d¹ wystawê czy wydarzenie organizowane przez t¹ instytucjê kultury.

Poprzez partnerstwo z Muzeum Ziemi Lubuskiej firma ¯ejmo & Siatecki stara siê nawi¹zaæ do wielowiekowej tradycji mecenatu oraz zaanga¿owania w rozwój kultury i sztuki. Dzia³alnoœæ taka stanowi element firmowego programu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu.