Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Œwie¿e spojrzenie na USB!

30.01.2014

Œwie¿e spojrzenie na USB!

 

Chcesz odœwie¿yæ swoj¹ ofertê? Wyró¿nij siê najœwie¿sz¹ propozycj¹ firmy Wilk Elektronik SA, producenta pamiêci marki GOODRAM i zaskocz klientów niespotykanym dot¹d USB! GOODRAM Sidler to pamieæ USB kszta³tem i wymiarem do z³udzenia przypominaj¹ca… listek gumy do ¿ucia! Premiera GOODRAM Slider bêdzie mia³a na targach Rema Days w Warszawie.

 

Wilk Elektronik SA, producent pamiêci marki GOODRAM rozszerza swoj¹ ofertê skierowan¹ do agencji reklamowych o nowy model USB -GOODRAM Slider.  Najnowsza propozycja to pendrive, który swoim kszta³tem do z³udzenia przypomina listek gumy do ¿ucia. Jednak w porównaniu z produktem spo¿ywczym, GOODRAM Slider jest wielokrotnego u¿ytku! Bia³y „listek” idealnie nadaje siê pod kolorowy nadruk z logotypem czy has³em reklamowym klienta, co sprawi, ¿e gad¿et stanie siê niepowtarzalny. GOODRAM Slider wykonany jest w nowoczesnej technologii Chip on Board i dostêpny jest w pojemnoœciach od 4-32GB i mo¿e pomieœciæ nawet do 8700 zdjêæ, 8h godzin filmu w najlepszej jakoœci. Nowy model jest uzupe³nieniem serii GOODRAM Plastik Credit Card, do której nale¿¹ tak¿e Mini Plastik Credit Card i Round Plastic Credit Card. Podobnie jak na wszystkie produkty marki GOODRAM, Slider zosta³ objêty wieczyst¹ gwarancj¹ producenta.