Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Œwi¹teczne spotkanie z Cz³onkami PIAP.

20.11.2013

Spotkanie Zarz¹du PIAP – plany PIAP na I-sz¹ po³owê 2014 roku.
Œwi¹teczne spotkanie z Cz³onkami PIAP.

Dnia 14 listopada br. w Warszawie odby³o siê spotkanie Zarz¹du PIAP oraz œwi¹teczne spotkanie z Cz³onkami Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. Celem spotkania Zarz¹du by³o omówienie bie¿¹cych dzia³añ podejmowanych przez Izbê oraz omówienie planów PIAP na I-sz¹ po³owê 2014 roku.

Jedn¹ z wa¿niejszych decyzji PIAP, jak¹ podj¹³ Zarz¹d podczas spotkania jest udzia³ Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych w najwiêkszych targach upominków reklamowych w Europie – targach PSI w Dusseldorfie, które odbêd¹ siê w dniach 8-10.01.2014. Celem jest promocja firm Cz³onkowskich PIAP za granic¹ oraz nawi¹zanie kontaktów z organizacjami bran¿owymi z innych krajów. W zwi¹zku z decyzj¹ Zarz¹du katalog PIAP 2014, który jest wizytówk¹ PIAP i jej firm Cz³onkowskich PIAP bêdzie mia³ swoj¹ premierê na targach PSI 2014. Podstawowy wpis w katalogu PIAP 2014 przybierze nieco inn¹ formê. Zamiast standardowych opisów firmy, pojawi¹ siê piktogramy kategorii produktów i us³ug oraz s³owa kluczowe, które t³umaczone zostan¹ na jêzyk polski i angielski. Prosty i przejrzysty przekaz oraz spis firm wedle kategorii produktów b¹dŸ us³ug , które dana firma dostarcza umo¿liwi ka¿dej agencji reklamowej dotarcie do konkretnych dostawców PIAP a klientom koñcowym do agencji reklamowych PIAP.

Podczas spotkania omówiony zosta³ temat imprezy integracyjnej dla Cz³onków PIAP, która w dotychczasowych zamierzeniach mia³a siê odbyæ koñcem br..Okolicznoœci zwi¹zane z frekwencj¹ uczestników tego wydarzenia sprawi³y, i¿ wydarzenie zosta³o przeniesione na drugi dzieñ targów RemaDays 2014. Podczas wydarzenia planowane jest wrêczenie statuetek dla Jubilatów PIAP 2013/2014, jak równie¿ wyró¿nienia dla firm, które uczestnicz¹ w programie Gwiazdy PIAP. Impreza ma na celu integracjê Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.
Zarz¹d PIAP prowadzi równie¿ intensywne dzia³ania maj¹ce na celu ustanowienie przyznawania w bran¿y artyku³ów promocyjnych nagrody im.Aleksandra Goœciniaka dla osobowoœci roku. Nagroda zostanie og³oszona koñcem br.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych serdecznie zachêca wszystkich Cz³onków PIAP do uczestnictwa w programie Gwiazdy PIAP jak równie¿ do wystawiania komentarzy firmom uczestnicz¹cym w programie. Gwiazdy PIAP to lista najbardziej presti¿owych, najbardziej wiarygodnych i godnych zaufania firm w bran¿y artyku³ów promocyjnych. W programie uczestnicz¹ firmy cz³onkowskie PIAP które w biznesie kieruj¹ siê zasadami Fair Play. PIAP w 2014 zamierza intensywnie promowaæ Program Gwiazdy PIAP, przez co chce pokazaæ ¿e zrzesza tylko wiarygodne i godne zaufania firmy.

Zarz¹d PIAP postanowi³ wobec firm, które nie uregulowa³y do tej pory sk³adki PIAP (op³aty marketingowej za promocjê na stronie www.piap-org.pl) podj¹æ dzia³ania windykacyjne a tym samym usun¹æ firmy z listy Cz³onków PIAP.

PIAP w 2014 roku planuje kontynuowaæ spotkania regionalne z Cz³onkami PIAP w ró¿nych miastach Polski. Spotkania z Cz³onkami PIAP daj¹ du¿o ciekawych informacji i wskazówek w jakim kierunku powinna pod¹¿aæ Izba a tym samym umo¿liwiaj¹ integracjê i wzajemne poznanie siê Cz³onków PIAP.

PIAP na prze³omie roku 2013/2014 planuje przeprowadzenie III-ego ju¿ badania postrzegania upominków reklamowych przez klienta koñcowego. Wyniki badania mog¹ zostaæ porównane z badaniem przeprowadzonym przez PIAP w 2010 i 2012 (kampania skutecznenarzedzie.pl) roku jednoczeœnie daj¹c jasny obraz tego co dzieje siê obecnie na rynku oraz informacji w jakim kierunku pod¹¿aj¹ klienci koñcowi dokonuj¹c zakupu artyku³ów promocyjnych..

Bardzo mi³ym akcentem po spotkaniu Zarz¹du PIAP by³ œwi¹teczny obiad Zarz¹du z Cz³onkami Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, na który zostali zaproszeni wszyscy Cz³onkowie, podczas którego w mi³ej luŸnej atmosferze mo¿na by³o podyskutowaæ na wiele interesuj¹cych tematów.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426