Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Œwi¹teczna moc tkwi w szczegó³ach

09.11.2015

Œwi¹teczna moc tkwi w szczegó³ach


Œwiêta tu¿ tu¿. W bogatej ofercie Falk&Ross mo¿na znaleŸæ ca³e mnóstwo produktów, które bêd¹ idealnym prezentem. Z ponad 1700 artyku³ów w wielu wersjach i rozmiarach do wyboru, ka¿dy nadaje siê do dekoracji. Poni¿ej przedstawiamy kilka pomys³ów i inspiracji na œwi¹teczne prezenty.

 

Pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci druku sublimacyjnego zapewni¹ produkty z kolekcji Sublimation od Bag Base. Szeroki wybór produktów, od portfeli, toreb, plecaków, po pokrowce na telefony oraz tablety czy torby, zadowoli najbardziej wymagaj¹cych odbiorców.

 

Klasy i elegancji dodadz¹ stylowe torby z rodziny Heritage od Quadra. Produkty dostêpne w trzech kolorach, wykoñczone s¹ efektywnymi elementami z PU i posiadaj¹ wyœcie³an¹ kieszeñ na iPad™ oraz tablet zapinan¹ na zamek.

 

Czapki zimowe Sherpa i Inca od Result Winter w piêknych czerwonych kolorach doskonale uzupe³ni¹ œwi¹teczny nastrój. Sherpa wykonana jest z wodoodpornego materia³u, posiada metalowe wywietrzniki oraz ochronê uszu w postaci nauszników, które mo¿na zwin¹æ. Œwi¹tecznego charakteru nadaje jej przede wszystkim piêkne futerko w jasnobr¹zowym kolorze. Z kolei Inca przywo³uje radosny nastrój detalami, jak czerwony kolor oraz d³u¿sze nauszniki zakoñczone frêdzlami.

 

Wiêcej inspiruj¹cych produktów na prezenty znajdziecie na www.falk-ross.eu