Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Œniadanie z laureatami

07.01.2016

Program partnerski od kilkunastu lat promuje takie wartoœci jak zaufanie i wiarygodnoœæ w kontaktach pomiêdzy wszystkimi podmiotami bran¿y artyku³ów reklamowych.


Spotkanie podczas targowego branchu, to niezwykle presti¿owe wydarzenie. Jest ono bowiem okazj¹ do nawi¹zania bezpoœredniej wspó³pracy biznesowej z przedstawicielami firm-laureatów konkursów, których ofertê oceniaj¹ goœcie najwiêkszej imprezy wystawienniczej w Europie Œrodkowej.


Ostatni dzieñ Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw, bêdzie po raz kolejny okazj¹ do spotkania partnerów programu „Solidni w Biznesie”. Jego uczestnicy, podczas uroczystego œniadania biznesowego jako pierwsi bêd¹ mieli okazjê zapoznania siê z laureatami konkursów „Catalogue of the Year” i „Gifts of the Year”.


Spotkanie odbêdzie siê o godzinie 12.00, w ostatnim dniu targów RemaDays (czwartek, 18. lutego) w Sali konferencyjnej hali E Centrum wystawienniczego Warsaw EXPO.


Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy w ramach programu „Solidni w Biznesie”.

wiêcej na temat programu SWB – www.swbpartners.com

wiêcej na temat GiftsOfTheYear na stronie www.remadays.com