Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Œniadanie Solidnych na RemaDays 2014

04.12.2013

Na tradycyjnym Œniadaniu Biznesowym spotkaj¹ siê bowiem partnerzy uczestnicz¹cy w programie „Solidni w Biznesie”. Niezmiennie, od dziesiêciu ju¿ lat, program promuje takie wartoœci jak zaufanie, wiarygodnoœæ, a co za tym idzie bezpieczeñstwo w kontaktach handlowych pomiêdzy ró¿nymi podmiotami bran¿y reklamowej.

Obecnie na liœcie partnerów wspieraj¹cych, znajduje siê prawie 200 firm. Spotkanie „Solidnych” podczas najwiêkszych targów reklamy w Europie Œrodkowej jest doskona³¹ okazj¹ do promocji firmy, nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów handlowych, przedstawienia oferty i wymiany doœwiadczeñ zwi¹zanych z bran¿¹, a to wszystko w atmosferze wzajemnego zaufania.

Niezwykle presti¿owe „Œniadanie Biznesowe” podczas RemaDays rozpocznie siê 5 lutego o godzinie 11.00, a jego zakoñczenie zaplanowano na godzinê 13.00.