Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

„Po³¹czenie mody z technologi¹ – stylowy g³oœnik FRANK , w ofercie jettStudio na 2017„

16.01.2017

 

Dystrybutor gad¿etów elektronicznych, parasoli i odzie¿y reklamowej, firma jettStudio, prezentuje katalog INCENTIVE GIFTS 2017. Najnowszy katalog gad¿etów dostêpny w ofercie dystrybutora podzielony zosta³ na kilka kategorii produktowych: audio, ³adowarki, akcesoria technologiczne, USB, czas. Obok asortymentu produktów PSL Design, znaleŸæ mo¿na w nim równie¿ now¹ markê o nazwie Mr. O by Rodrigo Otazu, ³¹cz¹c¹ œwiat mody i technologii w dziedzinie audio, USB, ³adowarek i akcesoriów technicznych.

 

Mr. O to marka stworzona przez Rodrigo Otazu, najbardziej znanego obecnie “jubilera gwiazd”, tworz¹cego dla takich postaci, jak Lady Gaga, Madonna, Katy Perry i Jennifer Lopez, by wymieniæ tylko kilka nazwisk spoœród licznego grona jego klientów – celebrytów. Jego prace s¹ kanciaste, eleganckie i modne. W³aœnie te cechy decyduj¹ o wyborze jego projektów przez ikony globalnej, wspó³czesnej kultury.

 

Dziêki wspó³pracy z projektantem najnowsza oferta PSL wzbogacona zosta³a o wyj¹tkowy g³oœnik FRANK. Nowy designerski model imituj¹cy swym kszta³tem mikrofon w stylu retro jest pierwszym bezprzewodowym modelem g³oœnika bluetooth (V3.0) zaprojektowanym przez Rodrigo Otazu. Jego wyj¹tkowy design sprawia, ¿e jest on w stanie obracaæ siê o 180 stopni, co daje najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku w ka¿dej pozycji. G³oœnik pracuje do piêciu godzin bez ³adowania baterii (400 mAh) i mo¿e byæ stosowany nawet do 10 metrów od sparowanego urz¹dzenia muzycznego. Do wyboru mamy trzy kolory produktu: czerwony, czarny i srebrny. Znakowanie g³oœnika metodami graweru laserowego lub tampodruku. W zestawie kabel do ³adowania.

 

Pe³na oferta asortymentu dostêpna na stronach: www.jettstudio.pl, www.pslworld.com.”