Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

„Labopak przejmuje Nova Net – wartoœæ transakcji oko³o 1,2 mln z³”

14.04.2016

 

1 Grudnia 2015 firma Labopak System sfinalizowa³a przejêcie firmy z rynku nietypowych oraz innowacyjnych prezentów biznesowych – firmy NOVA NET. 

„Nova Net” jest producentem oraz dystrybutorem nietypowych gad¿etów, w³aœcicielem takich marek jak „Gagito”, „LuckieGift”, „Mr.Joy” oraz dystrybutorem wielu, g³ównie brytyjskich: Hugmeez, Mustart, Bluw, 50fifty, SuckUK.

W miesi¹cach styczeñ oraz luty 2016 nast¹pi³a integracja systemów informatycznych oraz bazy produktowej. Po zakoñczeniu integracji  firma Labopak System jest bogatsza o 1 200 produktów oraz ponad 150 palet zapasów magazynowych.

Dziêki przejêciu firma Labopak System mo¿e siê pochwaliæ ponad 6 000 produktów w sta³ej ofercie asortymentowej w magazynach w Polsce oraz Niemczech.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony www.labopak.pl i zapoznania siê z nowoœciami.”