Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

„Drzwi Otwarte” do druku cyfrowego na tekstyliach

13.05.2014

Drzwi Otwarte” do druku cyfrowego na tekstyliach

 

Z³ota medalistka targów RemaDays drukarka Epson SureColor SC-F2000 to znakomitej jakoœci urz¹dzenie do bezpoœredniego druku na tekstyliach. Jest dostêpna na polskim rynku od niespe³na roku. Umo¿liwia wydajn¹ produkcjê najwy¿szej jakoœci wydruków nie tylko na koszulkach, ale tak¿e torbach, czapkach i innych mediach do 25 mm gruboœci. Wydruki s¹ trwa³e, maj¹ ¿ywe kolory i co wa¿ne ich wykonanie jest bardzo ekonomiczne.

 

W maju wy³¹czny dystrybutor – firma API.PL – przybli¿a u¿ytkownikom zalety tego doskona³ego urz¹dzenia. Zaprasza zainteresowanych na „Drzwi Otwarte”, podczas których bêdzie mo¿na indywidualnie przetestowaæ drukarkê oraz skorzystaæ z sezonowego rabatu na jej zakup.

 

Drzwi otwarte” odbêd¹ siê w dniach 16, 23, 30 maja w Aleksandrowie £ódzkim oraz w dniach 29, 30 maja w Warszawie. Wydarzenie bêdzie mia³o formê indywidualnych testów drukarki pod k¹tem potrzeb konkretnego u¿ytkownika. Rezerwacji terminu mo¿na dokonaæ na: www.api.pl/drukarka-dtg/epson-surecolor-sc-f2000-dtg

 

Serdecznie zapraszamy do udzia³u i kontaktu z dzia³em handlowym API.PL