Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

„Be different – t-shity i bluzy z Los Angeles

10.07.2014

Bella Canvas – Modne t-shity i bluzy z Los Angeles

 

L-SHOP-TEAM prezentuje: „Be different“, oryginaln¹, ekstrawaganck¹ i autentyczn¹ kolekcjê amerykañskiej marki modowej BELLA CANVAS.
Koszulki Triblend lub Marblew w ró¿nokolorowym melan¿u, szerokie dekolty a¿ do ramion, koszulki podkreœlaj¹ce figurê, elastyczne czy luŸno skrojona kolekcja Flowy. Niezale¿nie od wyboru ekstrawagancki wygl¹d jest zapewniony. To po prostu coœ innego ni¿ t-shirty w klasycznym stylu. Modne t-shity i bluzy z Los Angeles!

W sklepie www.ksiazkawyboru.pl mo¿na zapoznaæ siê z asortymentem 81 modnych t-shirtów, bluz, bielizny i odzie¿y fitness z wysokiej jakoœci materia³ów – dla kobiet, mê¿czyzn oraz dzieci.